A Hit- és erkölcstan oktatásáról...

A Hit Gyülekezete hazánk egyik legkiterjedtebb oktatási tevékenységet folytató egyháza. Saját alapítású, államilag elismert iskoláiban közel ötezer diák tanul a keresztény erkölcsiség normáinak megfelelően. Az egyház mesterdiplomát adó teológiai főiskolája, a Szent Pál Akadémia az ország legnagyobb létszámú hittudományi intézménye. Hit- és erkölcstan oktatóink valamennyien itt szereztek szakirányú végzettséget.


Bibliaoktatás mindenkinek

A Hit Gyülekezete általános iskolai Hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül az egyház tagjainak gyermekeihez szól. Az állami fenntartású iskolákban tanítandó Hit- és erkölcstan órák tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy a társadalom bármely rétegéhez, közösségéhez, bármelyik egyházához vagy akár a vallásoktól távolabb álló, bármilyen világnézetű, akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt igazán hasznos lehessen.

Ezért nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem inkább általános bibliaismeretet kívánunk tanítani. A Biblia vitathatatlanul európai kultúránk két fő gyökere, alapja közül az egyik, a görög-római örökség mellett. Megismerése nemcsak a hit és az erkölcs, hanem az általános műveltség, az irodalom, a történelem, a politikai élet szempontjából is nélkülözhetetlen. Kultúránkat, nyugati civilizációnkat nem lehet igazán megérteni a Szentírásban való tájékozottság nélkül.


Civilizációnk egyetemes fundamentuma

Hazánkban a Biblia általános ismerete az elmúlt fél évszázad vallásellenes oktatáspolitikája miatt még mindig jóval alacsonyabb szinten áll, mint Nyugat-Európában. Meggyőződésünk szerint a Szentírás történetei, tanításai és költészete önmagukért beszélnek. Míg a felekezetenként eltérő felfogások, értelmezések vagy dogmák nem mindig visznek közelebb a közös alapokhoz, addig maguk a bibliai elbeszélések civilizációnk egyetemes fundamentumaival ismertetik meg a tanulókat.

Elegendő ezeket az egyes korosztályok számára érthető szinten megismertetni, és a gyerekek képesek lesznek maguk is kreatív módon, közös munkával, megbeszéléssel levonni a számukra aktuális és felfogható erkölcsi tanulságokat, következtetéseket.


Gondolkodó emberek nevelése

Ezért célunk mind az alsó, mind a felső tagozatban a teljes Biblia nagy vonalakban történő áttekintése a tanulók korának megfelelő, számukra érthető szinten. Az alsó tagozatban ez a Bevezetés a Biblia világába 1–4. című munkafüzetek mellett bibliai képeskönyvek, játékok, a történetek színdarabszerű megjelenítése, bibliai rajzfilmek, filmek megtekintése, órai beszélgetések, interaktív munka keretében történik. A felső tagozatban a Biblia világa 1–4. tankönyvekkel ismételjük meg ugyanezt magasabb szinten a mélyebb megértés érdekében.

Mindkét korosztály esetében legalább annyira fontosnak tartjuk a Biblia és a róla való gondolkodás szeretetének kialakítását, mint az ismeretek átadását. Célunk, hogy ez a tantárgy egyik kedvencük legyen, mivel fontosabbnak tartjuk, hogy egész életükben pozitívan viszonyuljanak a Szentíráshoz, kedveljék azt, és később is gondolkodó emberként olvassák majd újra, mint hogy nagy mennyiségű, száraz lexikális ismerettel töltsék meg a fejüket. Ezért az osztályzást is viszonylag könnyedebbé, inspirálóvá, inkább ösztönző, semmint fegyelmező jellegűvé kívánjuk tenni.


Cél a Biblia megszerettetése

Ezért egyházunk Hit- és erkölcstan óráit akár ateista vagy más vallásokhoz, felekezetekhez tartozó gyermekek is bátran választhatják, mert különböző nézeteik, felfogásuk vagy vitatkozásuk miatt a legkevésbé sem kell a tanár esetleges diszkriminációjától, rosszallásától vagy rosszabb osztályzatoktól tartaniuk, ha az óra rendjét egyébként tiszteletben tartva aktívan és őszintén vesznek részt a téma feldolgozásában, a beszélgetésekben, játékokban.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Hit Gyülekezete hitoktatói által tanított Hit- és erkölcstan tárgynak nem célja a gyermekek betérítése egyházunkba vagy világnézetük bármiféle adminisztratív kényszer útján (pl. osztályzással) történő megváltoztatása. Ennél sokkal fontosabbnak tartjuk a fent felsorolt célokat: a Biblia megismerését és megszeretését, a róla való kreatív, örömteli, élvezetes, modern és szabad gondolkodás kialakítását.


Magasan kvalifikált oktatók

Hitoktatóink valamennyien felsőfokú – főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) teológusi végzettséggel rendelkeznek, melyet a magyar állami akkreditációval rendelkező Szent Pál Akadémián szereztek négy vagy öt éves képzés keretében, melynek középpontjában szintén nem felekezeti jellegű dogmatika, hanem a Szentírás tényszerű, alapos ismerete.

Alkalmasságukat a gyermekek tanítására azonban ezen felül is ellenőrizzük. Sokan közülük más irányú – számos esetben pedagógusi – felsőfokú végzettséggel is rendelkeznek, és nem utolsó sorban többségében családos emberek.